ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน