ผู้บริหาร

นายกวิน กาญจนพาสน์

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.16) ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 616,012,295 (4.68%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - พ.ค. 2567 ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2561 - พ.ค. 2567 กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 4 จำกัด
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 3 จำกัด
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง ฟอร์จูน เวนเจอร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบี เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนธอม ลิ้งค์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บีเอช เวนเจอร์ส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ซี แอเรีย จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คินน์ เวนเจอร์ส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู รีมิกซ์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท เเนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2560 - 2566 กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - 2566 กรรมการ บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2566 กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2541 - 2566 กรรมการ บริษัท บางกอกทรานสิทฟิดเดอร์ จำกัด
2562 - 2565 กรรมการ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด
2560 - 2565 กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2565 กรรมการ บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด
2558 - 2565 กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2564 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
2560 - 2564 กรรมการ บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จำกัด
2563 - 2564 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด
2562 - 2564 กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
2560 - 2564 กรรมการ บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 - 2564 กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2552 - 2564 กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2553 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2561 - 2563 กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2559 - 2563 กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - 2563 กรรมการ บริษัท วิน วิน คิทเช่น จำกัด
2557 - 2563 กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด
2553 - 2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2551 - 2563 กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ