บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปีก่อตั้ง 2511
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ 1 มีนาคม 2534
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BTS
ทุนจดทะเบียน 65,671,897,428 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว* 47,378,116,216 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน* 11,844,529,054 หุ้น
มูลค่าหุ้น 4.0 บาทต่อหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W3)* 3,944,551,464 หน่วย (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-WB)* 6,308,481 หน่วย (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)* 16,000,000 หน่วย (ESOP)

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 14 - 15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่จดทะเบียน: 0107536000421
เว็บไซต์: www.btsgroup.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66(0)2 009 9000
โทรสาร: +66(0)2 009 9991

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์: +66(0)2 273 8511-5, +66(0)2 273 8611-5
โทรสาร: +66(0)2 273 8610, +66(0)2 273 8616
เลขานุการบริษัท อีเมล์: CompanySecretary@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611-5 # 1525, 1534
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์: ir@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623, +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
ฝ่ายสื่อสารองค์กร อีเมล์: corpcomm@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 617 7300 #1832
โทรสาร: +66(0)2 617 7135
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66(0)2 264 0777
โทรสาร: +66(0)2 264 0789-90
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ชั้น 18 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66(0)2 633 9088
โทรสาร: +66(0)2 633 9089

บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 20 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีชั่นส์ เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66(0)2 305 8000
โทรสาร: +66(0)2 305 8010

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66(0)2 264 8000
โทรสาร: +66(0)2 657 2222