ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์ 4,888,686,239 41.3%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,210,894,879 10.2%
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 545,466,733 4.6%
4 สำนักงานประกันสังคม 320,378,900 2.7%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 259,602,695 2.2%
6 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED 222,000,000 1.9%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 181,609,954 1.5%
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 105,153,103 0.9%
9 นายมิน เธียรวร 100,000,000 0.8%
10 GIC PRIVATE LIMITED 87,317,886 0.7%

หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)