หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอสซี)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 10 พ.ย. 59)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A / Stable)
Debenture 3Yrs 5,500.00 2.46% 10 พ.ย. 62
Debenture 5Yrs 4,200.00 2.85% 10 พ.ย. 64
Debenture 7Yrs 2,100.00 3.30% 10 พ.ย. 66
Debenture 10Yrs (NC5) 10,200.00 3.87% 10 พ.ย. 69
  22,000.00
หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 26 ธ.ค. 60)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A / Stable)
Debenture 3Yrs 1,500.00 2.24% 26 ธ.ค. 63
Debenture 5Yrs 1,500.00 2.64% 26 ธ.ค. 65
Debenture 10Yrs 2,000.00 3.65% 26 ธ.ค. 70
Debenture 12Yrs 2,000.00 3.78% 26 ธ.ค. 72
  7,000.00
*ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้