ช่องทางการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่าน

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611-5 # 1525, 1531
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: CompanySecretary@btsgroup.co.th

สำนักตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611-5 # 1553
โทรสาร: +66(0)2 273 8616
อีเมล์: InternalAudit@btsgroup.co.th
หรือกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มการร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

โครงการหนูด่วนชวนชี้ช่อง

โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ +66(0)2 677 2800
อีเมล์: tell@thailand-ethicsline.com