สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 61/62
ไตรมาส 1
ปี 61/62
ไตรมาส 4
ปี 60/61
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 14,255 1,813 2,159 3,642 1,318
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 1,205 1,077 1,107 976 970
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 87 80 160 174 159
รายได้จากธุรกิจบริการ 258 79 148 83 95
รายได้อื่น 440 65 553 599 263
รายได้รวม 16,246 3,114 4,127 5,474 2,806
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,681 1,114 3,367 1,696 1,420
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,401 1,128 1,154 1,144 875
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 670 387 2,470 889 653

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาส 2 ปี 2561 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และ BRT และดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 61 31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60
สินทรัพย์หมุนเวียน 25,143 23,674 21,278 26,643 22,597
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 100,566 86,793 84,980 80,271 78,296
สินทรัพย์รวม 125,708 110,467 106,258 106,914 100,893
หนี้สิ้นหมุนเวียน 28,517 24,918 22,923 23,555 24,957
หนี้สินไม่หมุนเวียน 46,839 37,038 36,971 36,884 29,936
หนี้สินรวม 75,356 61,955 59,895 60,440 54,893
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,381 47,381 47,761 47,761 47,761
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (7,544) (6,023) (5,868) (6,309) (7,194)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 10,515 7,154 4,470 5,022 5,433
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 50,352 48,512 46,364 46,475 46,000
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 125,708 110,467 106,258 106,914 100,893

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 61/62
ไตรมาส 1
ปี 61/62
ไตรมาส 4
ปี 60/61
ไตรมาส 3
ปี 60/61
ไตรมาส 2
ปี 60/61
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (5,340) (2,110) (8,048) (1,554) (3,581)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (7,125) (5,703) 9,468 1,356 (7,571)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 13,124 2,896 (11,437) 4,386 5,043
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 659 (4,917) (3,740) 4,188 (6,109)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 9,458 9,458 13,222 9,025 15,095
อื่นๆ (37) 33 (24) 8 39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,080 4,574 9,458 13,222 9,025
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 61 31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 58,072 49,485 47,169 49,700 44,495
หนี้สินสุทธิ * 28,427 18,688 17,129 15,609 14,007

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง และเงินสดรอรับคืนจากสำนักหักบัญชี (ค่าหุ้นบริษัทย่อย)

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 60/61 59/60 58/59 57/58+ 56/57+
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 9,112 4,237 2,574 2,274 2,077*
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 3,902 3,010 2,318 2,926 3,121
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 639 617 897 1,355 2,934
รายได้จากธุรกิจบริการ 449 743 492 548 399
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 1,580 602 499 1,759 1,572
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 15,683 9,209 6,780 8,861 10,104
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 7,571 4,114 6,254 4,937 18,334
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 4,089 2,928 2,693 2,836 3,100
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,416 2,003 4,134 2,944 12,598

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาส 2 ปี 2561 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และ BRT และดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 57
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,290 25,722 10,191 26,002 37,343
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,968 67,909 55,069 40,808 39,368
สินทรัพย์รวม 106,258 93,631 65,259 66,810 76,711
หนี้สิ้นหมุนเวียน 22,923 18,616 12,560 6,560 8,557
หนี้สินไม่หมุนเวียน 36,971 29,833 5,799 8,004 8,612
หนี้สินรวม 59,895 48,449 18,358 14,798 17,169
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,761 47,740 47,717 47,677 47,657
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (5,868) (6,185) (2,427) 475 3,793
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 4,470 3,627 1,610 3,860 8,092
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,364 45,182 46,900 52,012 59,542
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,258 93,631 65,259 66,810 76,711

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 60/61 59/60 58/59 57/58+ 56/57+
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (9,929) (4,082) 265 (71) 1,133
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1) (7,539) (3,471) 1,401 12,633
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,270 24,360 (4,610) (12,425) (8,611)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,661) 12,739 (7,816) 1,511 5,155
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,095 2,362 10,112 8,669 3,513
อื่นๆ 25 (7) 68 (67) (1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9,458 15,095 2,362 10,112 8,669
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 60/61 59/60 58/59 57/58+ 56/57+
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 47,169 38,310 9,283 4,556 6,655
หนี้สินสุทธิ* 17,129 6,064 6,921 (5,556) (2,013)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
*หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง และเงินสดรอรับคืนจากสำนักหักบัญชี (ค่าหุ้นบริษัทย่อย)