สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 62/63 61/62
ปรับปรุงใหม่
59/60 58/59 57/58
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 32,076 41,328 9,112 4,237 2,574
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 5,735 5,204 3,902 3,010 2,318
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 381 360 639 617 897
รายได้จากธุรกิจบริการ 1,746 1,112 449 743 492
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 2,182 1,103 1,574 602 499
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 42,119 49,107 15,676 9,209 6,780
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 6,876 7,571 4,114 6,254
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 7,460 6,137 4,089 2,928 2,693
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,162 2,873 4,416 2,003 4,134

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในปี 2562/63 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF (รวมอยู่ใน 'ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม' ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า, รายได้ค่าโดยสาร BRT, ดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ปรับปรุงใหม่)
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59
สินทรัพย์หมุนเวียน 22,398 19,653 21,667 25,722 10,191
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 150,702 124,745 84,591 67,909 55,069
สินทรัพย์รวม 173,000 144,398 106,258 93,631 65,259
หนี้สิ้นหมุนเวียน 32,915 41,612 22,923 18,616 12,560
หนี้สินไม่หมุนเวียน 72,940 50,477 36,971 29,833 5,799
หนี้สินรวม 105,855 92,089 59,895 48,449 18,358
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 52,617 47,381 47,761 47,740 47,717
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (6,428) (7,739) (5,868) (6,185) (2,427)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 21,057 12,668 4,470 3,627 1,610
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 67,246 52,310 46,364 45,182 46,901
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 173,000 144,398 106,258 93,631 65,259

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 62/63 61/62 60/61 59/60 58/59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (14,107) (15,503) (9,929) (4,082) 265
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (14,459) (17,596) (1) (7,539) (3,471)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 27,551 27,757 4,270 24,360 (4,610)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,015) (5,342) (5,661) 12,739 (7,816)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 4,021 9,458 15,095 2,362 10,112
อื่นๆ 220 (95) 25 (7) 68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,226 4,021 9,458 15,095 2,362
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 62/63 61/62 60/61 59/60 58/59
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 88,559 72,474 47,169 38,310 9,283
หนี้สินสุทธิ* 70,892 53,783 17,129 6,064 6,921

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* *หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 62/63
รายได้จากการดำเนินงาน 1 9,725 7,793 10,216 10,739 8,422
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 8,929 6,446 7,806 8,512 6,544
ธุรกิจสื่อโฆษณา 441 747 1,639 1,404 1,363
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 35 88 113 100 79
ธุรกิจบริการ 320 511 657 723 463
รายได้รวม 10,770 9,915 11,185 11,886 8,761
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 2 1,520 1,289 3,707 2,450 2,181
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังหักภาษี (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 461 261 2,363 1,131 1,006
กำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 443 3,531 2,445 1,277 894

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

1 รายได้จากการดำเนินงาน คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items)

2 กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring EBITDA) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมอื่นๆ และการร่วมค้า แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่นๆ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62
สินทรัพย์หมุนเวียน 11,359 22,398 15,308 19,532 40,764
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 164,457 150,702 156,647 143,964 130,973
สินทรัพย์รวม 175,816 173,100 171,955 163,496 171,737
หนี้สิ้นหมุนเวียน 28,371 32,915 29,098 30,083 38,713
หนี้สินไม่หมุนเวียน 84,411 72,940 70,779 67,829 67,630
หนี้สินรวม 112,782 105,855 99,877 97,912 106,343
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 52,618 52,617 52,617 50,227 47,577
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (8,627) (6,428) (6,307) (8,766) (6,905)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 19,043 21,057 25,768 24,123 24,722
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 63,034 67,246 72,078 65,584 65,394
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 175,816 173,100 171,955 163,496 171,737

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 62/63
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (3,429) (2,692) (4,369) (3,878) (3,168)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน 6,478 (4,312) (5,374) (1,118) (3,655)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,383) 6,141 9,217 (5,678) 17,871
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 665 (878) (526) (10,674) 11,063
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,226 3,830 4,216 15,066 4,021
อื่นๆ 53 273 140 (176) (17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,838 3,225 3,830 4,216 15,066
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 87,404 88,559 80,174 77,079 86,091
หนี้สินสุทธิ * 72,424 70,892 60,416 58,805 53,663

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง