สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 61/62 59/60 58/59 57/58+ 57/58+
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 41,328 9,112 4,237 2,574 2,274
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 5,123 3,902 3,010 2,318 2,926
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 360 639 617 897 1,355
รายได้จากธุรกิจบริการ 1,112 449 743 492 548
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 1,134 1,574 602 499 1,759
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 49,057 15,676 9,209 6,780 8,861
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 6,876 7,571 4,114 6,254 4,937
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 6,106 4,089 2,928 2,693 2,836
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,873 4,416 2,003 4,134 2,944

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในปี 2561 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และ BRT และดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58
สินทรัพย์หมุนเวียน 21,129 21,667 25,722 10,191 26,002
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 123,186 84,591 67,909 55,069 40,808
สินทรัพย์รวม 144,315 106,258 93,631 65,259 66,810
หนี้สิ้นหมุนเวียน 41,794 22,923 18,616 12,560 6,560
หนี้สินไม่หมุนเวียน 50,370 36,971 29,833 5,799 8,004
หนี้สินรวม 92,164 59,895 48,449 18,358 14,798
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 47,381 47,761 47,740 47,717 47,677
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (7,739) (5,868) (6,185) (2,427) 475
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 12,509 4,470 3,627 1,610 3,860
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 52,151 46,364 45,182 46,901 52,012
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 144,315 106,258 93,631 65,259 66,810

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 61/62 60/61 59/60 58/59 57/58+
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (15,503) (9,929) (4,082) 265 (71)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (17,596) (1) (7,539) (3,471) 1,401
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 27,757 4,270 24,360 (4,610) (12,425)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,342) (5,661) 12,739 (7,816) 1,511
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 9,458 15,095 2,362 10,112 8,669
อื่นๆ (95) 25 (7) 68 (67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,021 9,458 15,095 2,362 10,112
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 61/62 60/61 59/60 58/59 57/58+
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 72,474 47,169 38,310 9,283 4,556
หนี้สินสุทธิ* 53,783 17,129 6,064 6,921 (5,556)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* *หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 61/62
ไตรมาส 3
ปี 61/62
ไตรมาส 2
ปี 61/62
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 9,132.00 7,208.00 8,140 17,120 14,255
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 1,607 1,363 1,382 1,460 1,217
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 79 108 85 87
รายได้จากธุรกิจบริการ 520 436 404 371 258
รายได้อื่น 636 518 354 275 440
รายได้รวม 11,995  9,604 10,387 19,310 16,258
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 2,599 2,073 1,736 2,345 1,681
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,814 1,663 1,719 1,858 1,401
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,278 894 628 1,189 670

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*) รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมา 2 ปี 2562/63 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF (รวมอยู่ใน 'ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม' ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า, รายได้ค่าโดยสาร BRT, ดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ รวมถึงรายได้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61
สินทรัพย์หมุนเวียน 19,532 40,764 20,931 22,640 25,143
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 143,964 130,973 123,282 111,859 100,566
สินทรัพย์รวม 163,496 171,737 144,213 134,499 125,708
หนี้สิ้นหมุนเวียน 30,083 38,713 41,612 39,079 28,517
หนี้สินไม่หมุนเวียน 67,829 67,630 50,405 43,863 46,839
หนี้สินรวม 97,912 106,343 92,017 82,942 75,356
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50,227 47,577 47,381 47,381 47,381
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (8,766) (6,905) (7,739) (4,674) (7,544)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 24,123 24,722 12,553 10,850 10,515
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,584 65,394 52,195 53,557 50,352
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 163,496 171,737 144,213 134,499 125,708

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 61/62
ไตรมาส 3
ปี 61/62
ไตรมาส 2
ปี 61/62
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (3,878) (3,168) (2,681) (7,482) (3,230)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,118) (3,655) (7,052) (3,419) (1,422)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,678) 17,871 6,892 7,741 10,228
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (11,179) 11,063 (2,841) (3,160) 5,576
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,066 4,021 6,895 10,080 4,574
อื่นๆ 329 (17) (33) (25) (70)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,216 15,066 4,021 6,895 10,080
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 77,079 86,091 72,474 63,479 58,072
หนี้สินสุทธิ * 58,805 53,663 53,783 39,512 28,427

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง