หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง (ล้านบาท) จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32,572.38 1,117.38 MMR-based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 17,010.00 16,977.33 MMR-based
เงินกู้ระยะยาว 1,700.00 1,512.00 MLR-based
หุ้นกู้ระยะยาว 38,500.00 38,464.92 see detail below
รวม 89,782.38 58,071.63  

หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอสซี)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 10 พ.ย. 59)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A / Stable) *
Debenture 3Yrs 5,500.00 2.46% 10 พ.ย. 62
Debenture 5Yrs 2,200.00 2.85% 10 พ.ย. 64
Debenture 7Yrs 4,100.00 3.30% 10 พ.ย. 66
Debenture 10Yrs (NC5) 10,200.00 3.87% 10 พ.ย. 69
  22,000.00
หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 26 ธ.ค. 60)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A / Stable) *
Debenture 3Yrs 1,500.00 2.24% 26 ธ.ค. 63
Debenture 5Yrs 1,500.00 2.64% 26 ธ.ค. 65
Debenture 10Yrs 2,000.00 3.65% 26 ธ.ค. 70
Debenture 12Yrs 2,000.00 3.78% 26 ธ.ค. 72
  7,000.00
หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 7 ก.ย. 60)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A / Stable) *
Debenture 2Yrs 3,550.00 2.58% 7 ก.ย. 63
Debenture 5Yrs 1,290.00 3.25% 7 ก.ย. 66
Debenture 10Yrs 4,660.00 4.03% 7 ก.ย. 71
  9,500.00

* โดยทริสเรทติ้ง