อัตราส่วนทางกาเงินที่สำคัญ 2561/62 2560/61 2559/60 2558/59 2557/58+
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 16.4% 41.0% 51.9% 60.4% 55.5%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 12.7% 29.0% 34.0% 42.9% 39.9%
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 9.8% 16.0% 15.4% 29.2% 28.2%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5.8% 24.6% 20.1% 41.9% 32.6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.8% 4.5% 2.8% 6.7% 5.0%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.2% 10.5% 4.9% 8.9% 6.4%
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.51x 0.93x 1.38x 0.81x 3.83x
ความสามารถในการชำระหนี้  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.39x 1.02x 0.85x 0.20x 0.09x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) 1.03x 0.37x 0.13x (0.13)x (0.11)x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) 7.43x 3.02x 1.72x (1.93)x (1.96)x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.70x 3.31x 4.55x 9.30x 8.68x
อัตราส่วนต่อหุ้น2  
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.24 0.37 0.17 0.35 0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.40 3.91 3.82 3.96 4.38

1 *หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาสที่ 4
ปี 61/62
ไตรมาสที่ 3
ปี 61/62
ไตรมาสที่ 2
ปี 61/62
ไตรมาสที่ 1
ปี 61/62
ไตรมาสที่ 4
ปี 60/61
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 22.6% 12.1% 11.5% 48.2% 46.2%
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 17.1% 9.8% 8.9% 37.0% 32.3%
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 9.3% 5.1% 5.1% 15.2% 19.6%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.1% 6.1% 4.1% 11.6% 41.1%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.8% 4.4% 4.4% 4.6% 4.8%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.2% 10.8% 10.3% 10.1% 10.5%
อัตราส่วนสภาพคล่อง          
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.51x 0.58x 0.88x 0.95x 0.93x
ความสามารถในการชำระหนี้          
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.39x 1.19x 1.15x 1.02x 1.02x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) 1.03x 0.74x 0.56x 0.39x 0.37x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) 7.43x 5.75x 4.38x 3.23x 3.02x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.54x 4.09x 3.52x 3.58x 3.71x
อัตราส่วนต่อหุ้น2          
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05 0.10 0.06 0.03 0.21
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.40 4.52 4.25 4.10 3.91

1 *หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น