บีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอสซี ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ “A / Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) โดยประเมินว่าบริษัทฯ และบีทีเอสซีมีรายได้ที่สม่ำเสมอมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจระบบรถไฟฟ้าและธุรกิจสื่อโฆษณา โดยการมีอันดับเครดิตขององค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้น

TRIS ยังคงประกาศคงอันดับเครดิตระยะยาวของบีทีเอสซี ที่ระดับ “A / Stable” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 แม้ว่าบีทีเอสซีออกขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนไม่เกิน 22,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 ตามลำดับ เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้าใหม่และติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ โดยหุ้นกู้ของบีทีเอสซีนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “A / เสถียรภาพ (Stable)” จาก TRIS

ต่อมา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563, 2565, 2570 และ 2572 ตามลำดับ เพื่อใช้ชำระหนี้เดิมและ / หรือเพื่อใช้ในการลงทุน และ / หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยทั้งหุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “A / เสถียรภาพ (Stable)” จาก TRIS ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

อันดับเครดิต / แนวโน้ม
บีทีเอส กรุ๊ป A / Stable
บีทีเอสซี A / Stable
หุ้นกู้ของบีทีเอสซี: 22,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
A / Stable
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 7,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
A / Stable