รางวัลแห่งความภูมิใจ

2561

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ผู้นำธุรกิจขนส่งมวลชนในประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2561 ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง และยังเป็นบริษัทด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI นี้

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่มาจากการประเมินความยั่งยืนองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยแบ่งการประเมินตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เน้นการประเมินผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กว่า 600 หัวข้อ ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท โดยทุกปีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงสุด กว่า 3,400 แห่ง ใน 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกให้ความเชื่อถือและใช้ DJSI เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ โดยในปี 2561 นี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI จากประเทศไทย ทั้งสิ้น 20 บริษัท

FTSE4Good Index Series 2018

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของในสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series ประจำปี 2561 ในฐานะที่บริษัทฯ มีมาตรการดำเนินงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ดีตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2561 จากทั้งหมด 683 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 จากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคาร

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 หรือ 300 Best Public Companies of the Year 2018 โดยคัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง รวมถึงพิจารณาขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งสภาพคล่องที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

รางวัล DRIVE AWARD 2018 โดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018 ในสาขาด้านบริหาร (Management Category) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้คัดเลือกกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลจำนวนชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนได้อย่างดี ครอบคลุมใน 7 สาขารางวัล ประกอบด้วย ด้านบริหาร ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ปราชญ์ชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชน

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2561 (Thailand Top Company Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business Plus และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2561 จากบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 13 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัล DRIVE AWARD 2017

นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ในสาขาด้านบริหาร (Management Category) จาก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีมอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล DRIVE AWARD 2017 โดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ในสาขาด้านบริหาร (Management Category) จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้คัดเลือกกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 32 รายชื่อชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนได้อย่างดี ครอบคลุมใน 7 สาขารางวัล ประกอบด้วย ด้านบริหาร ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ปราชญ์ชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชน

ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 110 บริษัทที่ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560 ในระดับ ดีเลิศ โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 80 บริษัทที่ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 ในระดับ ดีเลิศ โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559 จากทั้งหมด 621 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์
บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ประเภทรางวัล Recognition (ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา) จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณารวม 124 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2559 (Thailand Top Company Award 2016) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business Plus และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2559 จากบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 10 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

นายรังสิน กฤตลักษณ์ (ซ้าย) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ประเภทรางวัล Recognition จาก มร.โทมัส โทมัส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASEAN CSR Network ในพิธีประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศุกรีย์ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9

ในปี 2559 มีบริษัทส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณารวม 124 บริษัท และบีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นหนึ่งใน 38 บริษัทที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ รางวัล Sustainable Excellence รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น และรางวัล Recognition

การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Fraud and Corruption)
ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 55 บริษัทที่ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 ในระดับ ดีเลิศ โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด 588 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2558 จากทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์
บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ประเภทรางวัล Recognition จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 106 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

นายรังสิน กฤตลักษณ์ (ขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ประเภทรางวัล Recognition จากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ซ้าย) อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในพิธีประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนพระราม 4

ในปี 2558 มีบริษัทส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณารวม 106 บริษัท และบีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นหนึ่ง 32 บริษัทที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น และรางวัล Recognition