รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2560/61 และ ปี 2561/62

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (BTS) เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W4
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
    31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   30 พ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562  
1. นายคีรี กาญจนพาสน์ 3,873,886,852 3,894,175,852 20,289,000 432,686,204 425,534,304 (7,151,900)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
2. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong) 29,176,501 29,176,501 - 3,241,833 0 (3,241,833)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,600,000 1,600,000 - 177,778 0 (177,778)
3. ดร.อาณัติ  อาภาภิรม 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 5,552,627 5,552,627 - 616,958 0 (616,958)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
5. นายกวิน   กาญจนพาสน์ 602,459,295 602,459,295 - 66,939,920 0 (66,939,920)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์ 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
7. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 3,200,000 3,200,000 - 355,555 55 (355,500)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา  80,000 80,000 - 8,888 8,888 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
9. นายสุจินต์ หวั่งหลี 4,417,166 4,417,166 - 490,796 490,796 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,262,857 3,262,857 - 362,539 140,317 (222,222)
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 360,000 360,000 - 40,000 0 (40,000)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
12. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 2,200,000 2,200,000 - 244,444 244,444 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 100,000 100,000 - 11,111 11,111 -
13. ดร.การุญ จันทรางศุ 0 0 - 0 0 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
14. นางพิจิตรา มหาพล 150,000 200,000 50,000 22,222 0 (22,222)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 250,000 300,000 50,000 33,333 0 (33,333)
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 521,158 621,158 100,000 71,239 71,239 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,000 17,000 - 1,888 0 (1,888)
16. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) 843,281 893,281 50,000 99,253 99,253 -
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร 824,201 824,201 - 91,577 0 (91,577)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0 - 0 0 -
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง 517,772 567,772 50,000 63,085 0 (63,085)
  คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - -