ผู้บริหาร

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

อายุ 44

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Laws (LL.M), Duke University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Boardroom Success though Financing & Investment ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561 – 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ยู ซิตี้
2559 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย บมจ. ยู ซิตี้
2559 – 2563 เลขานุการบริษัท บมจ. ยู ซิตี้

บริษัทอื่น

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรู๊ฟ ไลฟ์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รัชดา อัลไลแอนซ์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริพัฒน์ ทรี
2563 – 2564 กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 12
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
2561 – 2564 กรรมการ บจ. อีจีเอส แอสเสทส์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ยูนิซัน วัน
2561 – 2564 กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2561 – 2564 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2561 – 2564 กรรมการ บจ. มรรค๘
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2561 – 2564 กรรมการ บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2561 – 2564 กรรมการ บจ. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
2561 – 2564 กรรมการ บจ. พาร์ค โอเปร่า
2561 – 2564 กรรมการ บจ. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
2561 – 2563 กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 9
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์
2561 – 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์
2560 – 2562 คณะกรรมการกำกับดูแล Vienna House Hotel Management AG
2560 กรรมการ Vienna house Capital GmbH
2560 – 2562 กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2558 – 2564 กรรมการ บจ. โปรเจค กรีน
2558 – 2563 กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 38