ผู้บริหาร

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

อายุ 46

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Laws (LL.M), Duke University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Boardroom Success though Financing & Investment ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561 - 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรู๊ฟ ไลฟ์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จำกัด
2561-2565 กรรมการ บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด
2563-2564 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2561-2564 กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จำกัด
2561-2563 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จำกัด
2560-2562 คณะกรรมการกำกับดูแล Vienna House Hotel Management AG
2560-2562 กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
2558-2564 กรรมการ บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2558-2563 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ