ผู้บริหาร

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors) King’s College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 14) ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ประกาศนียบัตร CFA UK Level 4 in ESG Investing ปี 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 1,425,893 (0.011%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท ดีไซน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Absolute Hotel Services Russia Limited Liability
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. (CZ)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ U Hospitality Holding (Mauritius)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Diplomat Prague RE s.r.o.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Bratislava RE s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Amber Baltic RE Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Cracow RE Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Andels Lodz RE Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Diplomat Prague a.s.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Easy Pilsen s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Pilsen RE s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Katowice RE Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Comtel Focus S.A.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna International Asset GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Real Estate GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Capital GmbH
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส อินโดไชน่า ลิมิเต็ด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Thirty Three Gracechurch 1 Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ AHS Hospitality India Private Limited
2563 - 2565 กรรมการ VHE Wroclaw Hotel Sp. Z.o.o.
2563 - 2565 กรรมการ Vienna House Cluster Polen Sp. Z.o.o.
2562 - 2565 กรรมการ Vienna House Easy Bucharest S.R.L.
2561 - 2565 กรรมการ VHE Bratislava s.r.o.
2560 - 2565 กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2565 กรรมการ Vienna House Easy Katowice Sp. Z.o.o.
2560 - 2565 กรรมการ Vienna House Hotel Management GmbH
2560 - 2565 กรรมการ VHE Cracow Sp. Z.o.o.
2560 - 2565 กรรมการ Vienna House Cluster Deutschland GmbH
2560 - 2565 กรรมการ VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ Underwood Street Limited
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany II GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Easy Potsdam GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Stralsund GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Leipzig GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Baden-Baden GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Munchen GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Bremen GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Eisenach GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Rostock GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany III GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany IV GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Schaffhausen GmbH
2562 - 2564 กรรมการ Vienna House REVO Katowice Sp. Z.o.o.
2561 - 2564 กรรมการ REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o.
2560 - 2564 กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ Vienna House Andel’s Cracow Sp. zoo
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ Thirty Three Gracechurch 2 Limited

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ