ผู้บริหาร

นายโชติชวาล ลีไตรรงค์

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 100,000 (0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2565 - พ.ค. 2567 รองผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - พ.ค. 2567 Vice President สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2556 - 2565 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 Senior Investment Banking Executive ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมธา จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ PT VGI MAS INVESTASI
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ VGI Maco (Singapore) Private Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด
2550 - 2554 AVP, Investment Banking บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด