ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นายพิภพ อินทรทัต

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพรายงาน ทางการเงิน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • โครงการเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

องค์กรอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย