ผู้บริหาร

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung)

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณิตศาสตรบัณฑิต University of Waterloo ประเทศแคนาดา

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2559 - 2564 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 - 2563 กรรมการ บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี จำกัด

องค์กรอื่น

2564 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ มูลนิธิทีน เวิร์ค

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ