ผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 5,552,627 (0.04%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วี จี ไอ

บริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558 - 2562 รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2552 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์

องค์กรอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ วิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)