ผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 5,552,627 (0.04%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

เม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2559 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด
2558 - 2564 กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
2553 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2552 - 2564 กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2552 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด

องค์กรอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ วิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ