ผู้บริหาร

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

อายุ 46

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master) ปี 2565 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 12) ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP รุ่น 342) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : 917,772 (0.007%) (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

20 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
2541 - 2546 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ