ผู้บริหาร

นายรังสิน กฤตลักษณ์

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2540

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (14 ช.ม.) โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว ปี 2560 โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. รับรองโดย องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

มี.ค.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนธอม ลิ้งค์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 8 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ซี แอเรีย จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแนล จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยงสุ จำกัด
2562 - 2565 กรรมการ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด
2562 - 2564 กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
2557 - 2563 กรรมการ บริษัท วิน วิน คิทเช่น จำกัด
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
2557 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2557 - 2561 กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด
2554 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2553 - 2561 กรรมการ บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
2551 - 2561 กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2551 - 2561 กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2550 - 2561 กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2544 - 2561 กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2544 - 2561 กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2544 - 2561 กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2541 - 2561 กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ