ผู้บริหาร

นายรังสิน กฤตลักษณ์

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2540

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (14 ช.ม.) โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว ปี 2560 โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. รับรองโดย องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมน ฟู๊ด โฮลดิ้งส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมน คิทเช่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดีแนล
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยงสุ
2562 - มี.ค.2565 กรรมการ บจ. มาเจสติค พาร์ค
2562 - 2564 กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน
2557 - 2563 กรรมการ บจ. วิน วิน คิทเช่น
2558 - 2562 กรรมการ บจ. เบย์วอเตอร์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. ยูนิซัน วัน
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
2558 - 2561 กรรมการ บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558 - 2561 กรรมการ บจ. คีย์สโตน เอสเตท
2558 - 2561 กรรมการ บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
2557 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
2557 - 2561 กรรมการ บจ. มรรค๘
2554 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
2553 - 2561 กรรมการ บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2551 - 2561 กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2551 - 2561 กรรมการ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2550 - 2561 กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2544 - 2561 กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2544 - 2561 กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2544 - 2561 กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2541 - 2561 กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ