เลขานุการบริษัท

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Laws (LL.M), Northwestern University, School of Law และ Certificate in Business Administration, Kellogg School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Master of Laws (LL.M), Columbia Law School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Mini MBA, Chulalongkorn Business School
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking Program (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2552 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2546 - 2552 Associate บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด