เลขานุการบริษัท

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Laws (LL.M), Northwestern University, School of Law และ Certificate in Business Administration, Kellogg School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Master of Laws (LL.M), Columbia Law School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Mini MBA, Chulalongkorn Business School
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking Program (EMT), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advances for Corporate Secretaries, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2546 - 2552 Associate บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)