คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

คุณคีรี กาญจนพาสน์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 คุณคีรี กาญจนพาสน์ ได้ใช้ประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล จนทำให้กลุ่มบริษัทบีทีเอสประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของประเทศ และยังคงขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกับธุรกิจระบบขนส่งมวลชน อาทิเช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นกิจการใน SET 50 ที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการ

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนให้กับบริษัทต่างชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบริษัทฯ) ในการประมูลสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน นอกจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนับเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการ

คุณกวิน กาญจนพาสน์ ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทฯ และเป็นทายาทของคุณคีรี กาญจนพาสน์ จากประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้คุณกวิน กาญจนพาสน์ เห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่เพิ่งเริ่มต้นในประเทศไทย และเข้ามาช่วยวางรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ให้กับกลุ่มบริษัทด้วยการจัดตั้งบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกของประเทศ ประกอบกับการวางกลยุทธ์การขยายตัวอย่างมีระบบ ทำให้ปัจจุบัน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการใน SET50 ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณาและการตลาดออนไลน์ ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจจัดส่งพัสดุ และเป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการ Offline-to-Online (O2O) Solutions ในประเทศไทย

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

กรรมการ

คุณคง ชิ เคือง มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นด้านการลงทุนและการเงิน ด้วยประสบการณ์ทำงานตลอด 20 ปี ในหลากหลายสายงานครอบคลุมทั้งด้านการระดมทุน การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ การลงทุน การเข้าซื้อและการจำหน่ายกิจการ ทำให้คุณคง ชิ เคือง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจนผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ คุณคง ชิ เคืองยังดำรงตำแหน่งกรรมการในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแลธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและ E-Wallet เป็นต้น

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน สำเร็จการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจจาก City of Liverpool College of Commerce และการจัดการจากสถาบันการจัดการแห่งประเทศอังกฤษ โดยเคยดำรงตำแหน่ง Senior Manager ของ Unilever ประเทศไทย และเคยเป็นกรรมการผู้จัดการ และ Country Manager ของบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน ยังเป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ตลอดจนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ จึงถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ดร.การุญ จันทรางศุ

กรรมการอิสระ

ดร. การุญ จันทรางศุ จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโครงสร้างจากประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการโยธา นอกจากนั้น ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจรถไฟฟ้า (ปี 2539-2544) ดร. การุญ จันทรางศุ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกด้วย ดร. การุญ จันทรางศุ ถือเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งมวลชน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระอันจะนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ

คุณไพศาล ธรสารสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลาย โดยนอกจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก คุณไพศาล ธรสารสมบัติ ถือเป็นนักธุรกิจแนวหน้าของประเทศที่นำความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาช่วยพัฒนาองค์กร ตลอดจนนำเสนอแนวทางและให้ความเห็นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท