คณะกรรมการบริษัท

ดร.การุญ จันทรางศุ

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ริชี่เพลซ 2002
2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์

บริษัทอื่น

2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์
2525 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. วิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส