คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Diploma in Business Study, Eastbourne College of Art & Technology, ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Mini IE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 125,900 (0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2557 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2565-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Metal Commerz Pte Ltd., Singapore

องค์กรอื่น

2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 - 2564 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ