คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม

อายุ 50

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2555 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2551 - 2555 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเดินรถ, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2548 - 2551 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานี, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2546 - 2548 รักษาการผู้จัดการส่วนปฏิบัติการฝึกอบรม บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2542 - 2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนบริการ และสารสนเทศ, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2541 - 2542 ผู้ฝึกอบรมศูนย์ควบคุมการเดินรถ, บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
2536 - 2538 วิศวกรกระบวนการผลิต, บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด