คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุจินต์ หวั่งหลี

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 85 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Executive Course, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.9) ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 8,176,217 (0.06%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสุข
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2553 - 2561 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2537 - 2562 กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
2521 - 2559 ประธานกรรมการ / กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทอื่น

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ซี อี เอส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พูลผล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา อินฟินิท
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท
2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี
2511 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลี
2533 - 2560 กรรมการ บจ. นุชพล