คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุจินต์ หวั่งหลี

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 87 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Executive Course, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.9) ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” ปี 2554 สถาบันพัฒนาเมือง
  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 8,176,217 (0.06%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
2537 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลผล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาควา อินฟินิท จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หวั่งหลีพัฒนา จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สาธรธานี จำกัด
2511 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หวั่งหลี จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ