คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิภพ อินทรทัต

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Cyber Defense Initiative Conference 2020 บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. วี จี ไอ
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. มาสเตอร์ แอด

บริษัทอื่น

2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์กรอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย