คณะกรรมการบริหาร

นายคีรี กาญจนพาสน์

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 มิถุนายน 2536 (วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 4,207,452,252 (31.99%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: บิดานายกวิน กาญจนพาสน์

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2536 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยู ซิตี้
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

บริษัทอื่น

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2539 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2552 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
2536 - 2561 กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2535 - 2561 กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2534 - 2561 กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2533 - 2561 กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2533 - 2561 กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2531 - 2561 กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2552 - 2558 กรรมการ บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2553 - 2558 กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2553 - 2555 กรรมการ บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้
2550 - 2555 กรรมการ บจ. กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์