คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

อายุ 85 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • การบริหารธุรกิจ City of Liverpool College of Commerce, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • การจัดการ สถาบันการจัดการแห่งประเทศอังกฤษ (B.I.M.) London, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 360,000 (0.003%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-

บริษัทอื่น

-

องค์กรอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมาธิการจริยธรรม สภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย
2550 - ปัจจุบัน กรรมาธิการกฎข้อบังคับ สภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย
2548 - ปัจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์แบดมินตันโลก
2547 - ปัจจุบัน มนตรี สหพันธ์กีฬาซีเกมส์
2546 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
2530 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,164,477,883 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ