คณะกรรมการบริษัท

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์
  • Diploma in Business Study, Eastbourne College of Art & Technology, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Mini IE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13, สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 125,900 (0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีเอ็มที สตีล
2561 - 2563 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มาสเตอร์ แอด
2557 - 2563 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. มาสเตอร์ แอด
2561 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยู ซิตี้

บริษัทอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Metal Commerz Pte Ltd., Singapore

องค์กรอื่น

2558 - เม.ย.2564 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย