คณะกรรมการบริษัท

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์
  • Diploma in Business Study, Eastbourne College of Art & Technology, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Mini IE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13, สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 125,900 (0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีเอ็มที สตีล
2561 - ม.ค. 2563 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. มาสเตอร์ แอด
2557 - ม.ค. 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. มาสเตอร์ แอด
2561 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. ยู ซิตี้

บริษัทอื่น

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, Metal Commerz Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

องค์กรอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย