คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

อายุ 46

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและกลยุทธ์ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD): ภายใต้หัวข้อ “How important are intangible assets impairments?” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • “How important of employee benefit actuarial valuation” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน CPD 7 ชั่วโมง
  • หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจีไอ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วีจีไอ
2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.วีจีไอ
2559 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2556 – 2559 เลขานุการบริษัท บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2556 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและการบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2556 – 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

บริษัทอื่น

2559 – 2559 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. ไทยดริ้งค์
2558 – 2559 กรรมการ บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย
2558 – 2559 กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company ประเทศเวียดนาม
2557 – 2559 กรรมการ Oishi Myanmar Limited ประเทศเมียนมา
2557 – 2559 กรรมการ บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม
2557 – 2559 กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงค์โปร์
2556 – 2559 กรรมการ Oishi International Holdings Limited. ประเทศฮ่องกง