คณะกรรมการบริษัท

นางพิจิตรา มหาพล

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MAI, the Appraisal Institute, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyor
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 500,000 (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2559 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

บริษัทอื่น

2551 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการหุ้นส่วน บจ. แอดวานซ์ แอดไวซอรี่