คณะกรรมการบริษัท

นางพิจิตรา มหาพล

กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • MAI, the Appraisal Institute, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyor
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 2559
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 500,000 (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

บริษัทอื่น

2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2551 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการหุ้นส่วน บจ. แอดวานซ์ แอดไวซอรี่