คำถามที่พบบ่อย

Q.01 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อไร

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2511 ภายใต้ชื่อ บริษัท ธนายง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ปรับย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทจากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของกลุ่มบริษัท สามารถดูได้ที่ "ความเป็นมาของบริษัท"

บีทีเอส กรุ๊ป เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (บีทีเอสซี) และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทเพิ่มเติม ได้ที่ “บริษัทย่อย และบริษัทร่วม”

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ บีทีเอส กรุ๊ป ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

  • ธุรกิจ MOVE: มุ่งเน้นไปที่การคมนาคมขนส่งผู้โดยสารในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางราง ทางถนนหรือทางน้ำ โดยเป้าหมายของเราคือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางแบบ door to door ของผู้โดยสารที่อยู่ในระบบ MOVE ของเรานั้นสมบูรณ์อย่างไร้รอยต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ “ธุรกิจ MOVE”
  • ธุรกิจ MIX: การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลภายในและกระบวนการหาองค์ความรู้ใหม่จากคลังข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าต่อธุรกิจหรือองค์กร (หรือที่เรียกว่า Data science) เข้ากันกับการให้บริการแบบ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ โดยการให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นผู้นำในตลาดกลุ่มนี้ เป็นการให้บริการผ่านบริษัทย่อยของเราอย่าง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ “ธุรกิจ MIX”
  • ธุรกิจ MATCH: จุดเริ่มต้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเราใช้ประโยชน์จากความเป็นเอกลักษณ์ของแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ที่เรามีเพื่อส่งมอบการเข้าถึงฐานลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มขึ้นแก่พันธมิตรของเรา นอกจากนี้ จากรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย เรายังได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ หรือรายได้จากการเป็นผู้ถือหุ้น (หรือเงินปันผล) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ “ธุรกิจ MATCH”

บีทีเอส กรุ๊ป ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ “กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม – กลยุทธ์ 3M ที่ประกอบไปด้วย MOVE, MIX และ MATCH” โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MOVE และ MIX ที่บริษัทฯ ริเริ่มมาตั้งแต่แรกและให้บริการด้านนี้แต่เพียงผู้เดียว

บีทีเอส กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันการเข้าถึงแพลตฟอร์มของหน่วยธุรกิจ MATCH ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการแบ่งปันการเข้าถึงในเครือข่าย MOVE (การเข้าถึงผู้โดยสาร) และเครือข่าย MIX (การเข้าถึงกลุ่มผู้เป้าหมายที่กว้างและตรงจุด) แก่พันธมิตรทางธุรกิจ

เครือข่าย MOVE เป็นแนวคิดที่เราบุกเบิกในด้านการเดินทาง เรามุ่งมั่นในการให้บริการการเดินทางรูปแบบ door-to-door solutions เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย (UNSDG) ข้อ 13 ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

เครือข่าย MIX ของเราได้ก้าวไปไกลอีกขั้น นอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้นำในการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน สู่การเป็นผู้ให้บริการ O2O โซลูชั่นส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงการผสมผสานการใช้ฐานข้อมูลที่ชาญฉลาด (smart DATA) เพื่อเพิ่มประสิทธิของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ปีงบประมาณของบีทีเอส กรุ๊ป เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยวันที่รายงานผลประกอบการสำหรับแต่ละไตรมาส มีดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน) คือภายในเดือนสิงหาคม
ไตรมาสที่ 2 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน) คือภายในเดือนพฤศจิกายน
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม) คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ และ
ไตรมาส 4 (1 มกราคม – 31 มีนาคม) คือภายในเดือนพฤษภาคม

สามารถเข้าไปดูข้อมูลผลประกอบการได้ที่ “งบการเงิน”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถ ดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ “เงินปันผล”

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของเรา คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ

ท่านสามารถดูข้อมูลของนายทะเบียนได้ที่ “ติดต่อนายทะเบียนหุ้น”

ท่านสามารถสมัครสมาชิกในอีเมลล์รับข่าวสาร โดยลงทะเบียนในส่วนของ “อีเมล์รับข่าวสาร” หลังจากนั้นเราจะทำการส่งข่าวสารทางการเงินและข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้ท่าน