นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมุ่งหวังที่จะจ่ายเงินปันผลในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทในดัชนีSET 50

สำหรับปี 2559/60 เป็นต้นไป นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลับไปเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับเป็นช่วงเงินลงทุนของบริษัทฯ  และคาดการณ์ว่าจำนวนเงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ จะลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทในดัชนี SET 50

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบเวลาประกอบการ
7 ก.พ. 65 24 ก.พ. 65 0.15 2564/65 (ระหว่างกาล)
23 ก.ค. 64 11 ส.ค. 64 0.16 2563/64 (ประจำปี)
29 ม.ค. 64 16 ก.พ. 64 0.15 2563/64 (ระหว่างกาล)
29 ก.ค. 63 14 ส.ค. 63 0.15 2562/63 (ประจำปี)
21 เม.ย. 63 8 พ.ค. 63 0.15 2562/63 (พิเศษ)
27 ม.ค. 63 12 ก.พ. 63 0.18 2562/63 (ระหว่างกาล)
30 ก.ค. 62 15 ส.ค. 62 0.25 2561/62 (ประจำปี)
18 ม.ค. 62 1 ก.พ. 62 0.17 2561/62 (ระหว่างกาล)
1 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 0.185 2560/61 (ประจำปี)
18 ม.ค. 61 2 ก.พ. 61 0.165 2560/61 (ระหว่างกาล)
1 ส.ค. 60 18 ส.ค. 60 0.175 2559/60 (ประจำปี)
19 ม.ค. 60 7 ก.พ. 60 0.165 2559/60 (ระหว่างกาล)
28 ก.ค. 59 16 ส.ค. 59 0.3400 2558/59 (ประจำปี)
21 ม.ค. 59 5 ก.พ. 59 0.3400 2558/59 (ระหว่างกาล)
31 ก.ค. 58 17 ส.ค. 58 0.3000 2557/58 (ประจำปี)
22 ม.ค. 58 5 ก.พ. 58 0.3000 2557/58 (ระหว่างกาล)
6 มิ.ย. 57 6 ส.ค. 57 0.2100 2556/57 (ประจำปี)
23 ม.ค. 57 6 ก.พ. 57 0.2000 2556/57 (ระหว่างกาล)
22 ส.ค. 56 6 ก.ย. 56 0.1900 2556/57 (ระหว่างกาล)
14 มิ.ย. 56 9 ส.ค. 56 0.0450 2555/56 (ประจำปี)
2 พ.ค. 56 17 พ.ค. 56 0.1800 2555/56 (ระหว่างกาล)
24 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 0.0163 2555/56 (ระหว่างกาล)
26 มิ.ย. 55 9 ส.ค. 55 0.0241 2554/55 (ประจำปี)
26 ม.ค. 55 10 ก.พ. 55 0.0239 2554/55 (ระหว่างกาล)
29 มิ.ย. 54 5 ส.ค. 54 0.0226 2553/54 (ประจำปี)
10 มี.ค. 54 24 มี.ค. 54 0.0129 2553/54 (ระหว่างกาล)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

*การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/64 งวดสุดท้ายจำนวนไม่เกิน 2,106.9 ล้านบาท ในจำนวนหุ้นละ 0.16 บาท ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564