บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66(0)2 009 9000

โทรสาร: +66(0)2 009 9991

TSD Call Center: +66(0)2 009 9999

เว็บไซต์: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html

อีเมล์: TSDCallCenter@set.or.th