รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ที่ตารางด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อ จำนวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์ 5,244,877,994 39.85%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,161,038,311 8.82%
3 สำนักงานประกันสังคม 447,709,900 3.40%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 352,112,655 2.68%
5 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 204,244,200 1.55%
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 168,178,229 1.28%
7 นายมิน เธียรวร 124,000,000 0.94%
8 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 114,674,900 0.87%
9 กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 85,947,900 0.65%
10 ครอบครัวพานิชชีวะ 74,776,135 0.57%

หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด