ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
19 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563/64
20 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

11 มิถุนายน 2563 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14.15 – 15.00 hrs. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
05 มิถุนายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
01 มิถุนายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562/63
21 เมษายน 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.15
วันจ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562/63
27 มกราคม 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
วันจ่ายเงินปันผล : 12 กุมภาพันธ์ 2563
16 ธันวาคม 2562 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 17 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนการจองซื้อ : 10:1
06 ธันวาคม 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562/63
9.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63
14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562/63
20 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562/63
30 กรกฎาคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25
วันจ่ายเงินปันผล : 15 สิงหาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
18 มิถุนายน 2562 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต