ปฏิทินหลักทรัพย์

ทั้งหมด 

วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 SET Opportunity Day ประจำปี 2564/65
19 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 มิถุนายน 2564 SET Opportunity Day ประจำปี 2563/64
04 มิถุนายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563/64
14.00-16.00 น.
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
14.00 น. via Microsoft Team
16 กุมภาพันธ์ 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
15 ธันวาคม 2563 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563/64
15.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563/64
10.00 น. ผ่าน Microsoft Team
16 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
19 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563/64
20 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

11 มิถุนายน 2563 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14.15 – 15.00 hrs. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
05 มิถุนายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
01 มิถุนายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562/63
21 เมษายน 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.15
วันจ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562/63
27 มกราคม 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
วันจ่ายเงินปันผล : 12 กุมภาพันธ์ 2563
16 ธันวาคม 2562 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 17 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนการจองซื้อ : 10:1
06 ธันวาคม 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562/63
9.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63
14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562/63
20 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562/63
30 กรกฎาคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25
วันจ่ายเงินปันผล : 15 สิงหาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
18 มิถุนายน 2562 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
07 มิถุนายน 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2561/62
16:30 – 17:45 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
30 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561/62
20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561/62
18 มกราคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.17
วันจ่ายเงินปันผล : 1 กุมภาพันธ์ 2562
27 พฤศจิกายน 2561 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2561/62
09:00 - 10:00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561/62
16 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561/62
13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561/62
01 สิงหาคม 2561 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.185
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2561
01 สิงหาคม 2561 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2561
อัตราส่วนการจองซื้อ : 9:1
23 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
13 มิถุนายน 2561 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
04 มิถุนายน 2561 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14:10 - 15:10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 มิถุนายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2560/61
13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560/61
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560/61
13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560/61
18 มกราคม 2561 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
วันจ่ายเงินปันผล : 2 กุมภาพันธ์ 2561
20 พฤศจิกายน 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2560/61
16.30 - 17.45 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560/61
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
13 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560/61
17 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560/61
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560/61
01 สิงหาคม 2560 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.175
วันปิดสมุดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 18 สิงหาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
29 มิถุนายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
08 มิถุนายน 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
07 มิถุนายน 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559/60
14.10 - 15.10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มิถุนายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559/60
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
29 พฤษภาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559/60
03 เมษายน 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
14.00 น. ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
22 กุมภาพันธ์ 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559/60
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559/60
19 มกราคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
วันปิดสมุดทะเบียน : 24 มกราคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 7 กุมภาพันธ์ 2560
29 พฤศจิกายน 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559/60
16.30 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559/60
14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ชั้น 12
07 พฤศจิกายน 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559/60
11 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559/60
14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12
08 สิงหาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559/60
28 กรกฎาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10 มิถุนายน 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2558/59
15.20 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
09 มิถุนายน 2559 XM date
ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
01 มิถุนายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558/59
16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
11 กุมภาพันธ์ 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558/59
21 มกราคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 26 มกราคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 5 กุมภาพันธ์ 2559
26 พฤศจิกายน 2558 BTS & VGI Investor Day
โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
23 พฤศจิกายน 2558 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2558/59
16:30 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
12 พฤศจิกายน 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
09 พฤศจิกายน 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558/59
14 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.33
วันปิดสมุดทะเบียน : 5 สิงหาคม 2558
วันจ่ายเงินปันผล : 17 สิงหาคม 2558
24 กรกฎาคม 2558 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
11 มิถุนายน 2558 SET Opportunity Day ปี 2557/58
14.10 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
09 มิถุนายน 2558 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
28 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
12 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
22 มกราคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
วันปิดสมุดทะเบียน : 27 มกราคม 2558
วันจ่ายเงินปันผล : 5 กุมภาพันธ์ 2558
02 ธันวาคม 2557 BTS & VGI Investor Day
โรงแรมอิสติน สาทร กรุงเทพฯ
21 พฤศจิกายน 2557 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2557/58
15.10 น. SET in the City สยามพารากอน
12 พฤศจิกายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
25 กรกฎาคม 2557 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2557 BTS & VGI Company Visit
เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
05 มิถุนายน 2557 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210Rama Gardens Hotel Bangkok, Convention Center, 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
05 มิถุนายน 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.21
วันปิดสมุดทะเบียน : 10 มิถุนายน 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 สิงหาคม 2557
02 มิถุนายน 2557 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2556/57
15.20 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
28 พฤษภาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
23 มกราคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20
วันปิดสมุดทะเบียน : 28 มกราคม 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 กุมภาพันธ์ 2557
03 ธันวาคม 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
29 พฤศจิกายน 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
22 พฤศจิกายน 2556 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2556/57
17.45 น. SET in the City สยามพารากอน
14 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 ตุลาคม 2556 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 21 ตุลาคม 2556
อัตราส่วนการจองซื้อ : 3:1
11 ตุลาคม 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
14.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
22 สิงหาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.19
วันปิดสมุดทะเบียน : 27 สิงหาคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 06 กันยายน 2556
15 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2556 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.045
วันปิดสมุดทะเบียน : 19 มิถุนายน 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 9 สิงหาคม 2556
29 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 พฤษภาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
วันปิดสมุดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 17 พฤษภาคม 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2555/56
14.00 น. ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
24 มกราคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.163
วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มกราคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 08 กุมภาพันธ์ 2556
22 พฤศจิกายน 2555 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
12 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2555 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2555 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
26 มิถุนายน 2555 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0241
วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2555
วันจ่ายเงินปันผล : 09 สิงหาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2554/55
14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2554/55
14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 มกราคม 2555 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0239
วันปิดสมุดทะเบียน : 31 มกราคม 2555
วันจ่ายเงินปันผล : 10 กุมภาพันธ์ 2555
16 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2554/55
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
17 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2554/55
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
28 กรกฎาคม 2554 Investor Day
10.00 น. ณ จุดนัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
26 กรกฎาคม 2554 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 มิถุนายน 2554 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
29 มิถุนายน 2554 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0226
วันปิดสมุดทะเบียน : 05 กรกฎาคม 2554
วันจ่ายเงินปันผล : 05 สิงหาคม 2554
01 มิถุนายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2553/54
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10 มีนาคม 2554 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0129
วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มีนาคม 2554
วันจ่ายเงินปันผล : 24 มีนาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2553/54
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 พฤศจิกายน 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2553/54
9.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
04 ตุลาคม 2553 XM date
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2553 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
12 พฤษภาคม 2553 XR date
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
12 พฤษภาคม 2553 XW date
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
29 เมษายน 2553 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
10.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2552 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร


ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต