ประจำปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วันที่เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2565)
รายงานประจำปี 2564/65
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564/65
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565