รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566/67

ประจำปี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566/67
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565/66
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564/65
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563/64
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562/63
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558/59
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557/58
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2555/56

Sustainability Contact

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611 ต่อ. 1515
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: sustainability@btsgroup.co.th