สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 62/63 61/62
ปรับปรุงใหม่
59/60 58/59 57/58
รายได้
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน * 32,076 41,328 9,112 4,237 2,574
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 5,735 5,204 3,902 3,010 2,318
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 381 360 639 617 897
รายได้จากธุรกิจบริการ 1,746 1,112 449 743 492
รายได้อื่นจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 2,182 1,103 1,574 602 499
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 42,119 49,107 15,676 9,209 6,780
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 7,460 6,137 4,089 2,928 2,693
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8,162 2,873 4,416 2,003 4,134

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(*)รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในปี 2562/63 ประกอบด้วย i) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF (รวมอยู่ใน 'ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม' ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า, รายได้ค่าโดยสาร BRT, ดอกเบี้ยรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง
+ ปรับรายการย้อนหลังตามผลกระทบของการนำ TFRIC 12 และ TFRIC 4 มาใช้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ปรับปรุงใหม่)
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59
สินทรัพย์หมุนเวียน 22,398 19,653 21,667 25,722 10,191
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 150,702 124,745 84,591 67,909 55,069
สินทรัพย์รวม 173,000 144,398 106,258 93,631 65,259
หนี้สิ้นหมุนเวียน 32,915 41,612 22,923 18,616 12,560
หนี้สินไม่หมุนเวียน 72,940 50,477 36,971 29,833 5,799
หนี้สินรวม 105,855 92,089 59,895 48,449 18,358
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 52,617 47,381 47,761 47,740 47,717
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (6,428) (7,739) (5,868) (6,185) (2,427)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 21,057 12,668 4,470 3,627 1,610
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 67,246 52,310 46,364 45,182 46,901
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 173,000 144,398 106,258 93,631 65,259

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 62/63 61/62 60/61 59/60 58/59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (14,107) (15,503) (9,929) (4,082) 265
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (14,459) (17,596) (1) (7,539) (3,471)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 27,551 27,757 4,270 24,360 (4,610)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,015) (5,342) (5,661) 12,739 (7,816)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 4,021 9,458 15,095 2,362 10,112
อื่นๆ 220 (95) 25 (7) 68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,226 4,021 9,458 15,095 2,362
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 62/63 61/62 60/61 59/60 58/59
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 88,559 72,474 47,169 38,310 9,283
หนี้สินสุทธิ* 70,892 53,783 17,129 6,064 6,921

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* *หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
รายได้จากการดำเนินงาน 1 10,739 10,216 7,793 9,725 8,910 8,733
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 8,512 7,806 6,446 8,929 7,946 7,788
ธุรกิจสื่อโฆษณา 1,404 1,836 747 441 710 674
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 100 114 88 35 45 57
ธุรกิจบริการ 723 460 511 320 209 214
รายได้รวม 11,886 10,513 9,915 10,770 10,055 11,946
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 2 2,450 3,722 1,289 1,520 2,012 2,672
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังหักภาษี (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,131 2,378 261 461 751 1,356
กำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,277 2,460 3,531 443 765 1,686

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

1 รายได้จากการดำเนินงาน คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items)

2 กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring EBITDA) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมอื่นๆ และการร่วมค้า แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่นๆ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
สินทรัพย์หมุนเวียน 19,532 15,308 22,398 11,359 12,118 15,765
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 143,964 156,647 150,702 164,457 173,788 190,208
สินทรัพย์รวม 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973
หนี้สิ้นหมุนเวียน 30,083 29,098 32,915 28,371 32,993 31,036
หนี้สินไม่หมุนเวียน 67,829 70,779 72,940 84,411 90,000 101,923
หนี้สินรวม 97,912 99,877 105,855 112,782 122,994 132,959
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50,227 52,617 52,617 52,618 52,644 52,644
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (8,766) (6,307) (6,428) (8,627) (9,708) (7,809)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 24,123 25,768 21,057 19,043 19,976 28,179
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,584 72,078 67,246 63,034 62,912 73,014
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (3,878) (4,369) (2,692) (3,429) (5,452) (6,859)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,118) (5,374) (4,312) 6,478 (3,461) (9,431)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,678) 9,217 6,141 (2,383) 9,369 16,974
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,674) (526) (878) 665 456 684
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,066 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365
อื่นๆ (176) 140 273 (53) 70 (16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365 5,033
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 77,079 80,174 88,559 87,404 98,982 108,305
หนี้สินสุทธิ * 58,805 60,416 70,892 72,424 82,343 88,213

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง