หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย (ล้านบาท) วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง (ล้านบาท) จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27,500 3,500 MMR based
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 20,000 13,990 MMR based
เงินกู้ระยะยาว 64,560 46,145 THBFIX based
หุ้นกู้ระยะยาว 49,550 49,513 see detail below
รวม 161,610 113,148  

หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอสซี)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 10 พ.ย. 59)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A)
Debenture 3 Yrs 5,500.00 2.46% 10 พ.ย. 62
Debenture 5 Yrs 2,200.00 2.85% 10 พ.ย. 64
Debenture 7 Yrs 4,100.00 3.30% 10 พ.ย. 66
Debenture 10 Yrs (NC5) 10,200.00 3.87% 10 พ.ย. 69
  22,000.00
หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 26 ธ.ค. 60)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A)
Debenture 3 Yrs 1,500.00 2.24% 26 ธ.ค. 63
Debenture 5 Yrs 1,500.00 2.64% 26 ธ.ค. 65
Debenture 10 Yrs 2,000.00 3.65% 26 ธ.ค. 70
Debenture 12 Yrs 2,000.00 3.78% 26 ธ.ค. 72
  7,000.00
หุ้นกู้ระยะยาว
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 7 ก.ย. 60)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A)
Debenture 2Yrs 3,550.00 2.58% 7 ก.ย. 63
Debenture 5Yrs 1,290.00 3.25% 7 ก.ย. 66
Debenture 10Yrs 4,660.00 4.03% 7 ก.ย. 71
  9,500.00
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 24 พ.ค. 62)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A)
Debenture 2 Yrs 1,000.00 2.51% 24 พ.ค. 64
Debenture 3 Yrs 1,300.00 2.63% 24 พ.ค. 65
Debenture 5 Yrs 3,000.00 3.15% 24 พ.ค. 67
Debenture 7 Yrs 2,700.00 3.57% 24 พ.ค. 69
Debenture 10 Yrs 5,000.00 3.86% 24 พ.ค. 72
  13,000.00
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(บีทีเอส กรุ๊ป)
เงินต้น
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(วันออกหุ้นกู้ : 6 พ.ย. 63)
วันครบกำหนดไถ่ถอน
(อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A)
Debenture 2 Yrs 500.00 2.10% 06 พ.ย. 65
Debenture 3 Yrs 4,000.00 2.44% 06 พ.ย. 66
Debenture 5 Yrs 1,500.00 2.86% 06 พ.ย. 68
Debenture 7 Yrs 2,000.00 3.11% 06 พ.ย. 70
Debenture 10 Yrs 600.00 3.41% 06 พ.ย. 73
  8,600.00