กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นรากฐานทางปรัชญาในการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เราได้นําหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงกระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้คน ชุมชน และสังคมโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยได้ตั้งหกเป้าหมายหลักตามแนวทางการดำเนินธุรกิจและกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกับการขยายการเติบโตในธุรกิจของเรา ติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5 องศาภายในปี 2593

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เราจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งโดยดําเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเป็นประจํา มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในของเรา ให้บริการที่เป็นเลิศ และดําเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนสร้างการยอมรับในสังคมวงกว้าง

เราจะรักษาระดับการยอมรับของสังคมโดยการให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ เกี่ยวข้อง มอบประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนและจัดให้พนักงานของเรามีสุขภาวะที่ดี เพื่อทําให้เกิดสถานที่ทํางานที่ดีที่สุด

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563/64

สรุปข้อมูลความยั่งยืนบริษัท 2563/64

รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ประเมินการดำเนินงานและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG frameworks) และเรายังได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล แม้ว่าการได้รับการยอมรับและรางวัลต่างๆ จะไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เรามีความภาคภูมิใจในความพยายามและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในการได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

บีทีเอส กรุ๊ป – บริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

ผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ DJSI (DJSI INDUSTRY LEADER) และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล GOLD CLASS HONOUR

เป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good
Index Series
เป็นสมาชิกดัชนี MSCI และได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนระดับ 'AA' (2563)
ดัชนี ESG100
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำปี 2563
The Asset ESG - รางวัลระดับ 'Platinum'
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)
ผลประเมินระดับ "5 ดาว" หรือ "ยอดเยี่ยม" ในด้านธรรมาภิบาล
The Asset Asian Awards 2021 – รางวัล Transport Deal of the Year (ประเทศไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563/64 ของบริษัทฯ หัวข้อ 1.3 รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

ติดต่อ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายความยั่งยืน

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611 ext. 1515
โทรสาร +66(0)2 273 8610
อีเมล์ sustainability@btsgroup.co.th
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1255244/
Follow us: