กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

บีทีเอส กรุ๊ปนำเสนอโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในวันนี้ ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าผ่านนโยบาย 3M - MOVE MIX MATCH ของเรา

สารจากประธานกรรมการ
“บีทีเอส กรุ๊ป ยังคงส่งมอบ โซลูชั่นส์แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ขีดจำกัดให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและสดใสกว่าเดิม”

นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565/66
ความยั่งยืนเป็นปรัชญาที่หยั่งรากลึกในการดำเนินธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ป เสมอมา โดยเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการขยายผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เราใช้ปรัชญาความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและดำเนินการต่างๆ ประจำวัน และปรัชญานี้เองช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม 3M: MOVE, MIX และ MATCH เพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คน ชุมชน และสังคมที่เราให้บริการ เรามีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนาน และเรายึดสิ่งนี้เป็นหลักคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถบูรณาการการดำเนินการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การกำกับดูแล และสังคม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืน

บริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2023 และเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มผู้นำ 1 % แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

บริษัทขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) สำหรับสถานะการเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน

รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน THSI โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

การประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP

ได้รับการจัดอันดับระดับ A- ในการเข้าร่วมการประเมิน CDPครั้งที่สองของบริษัทฯ

รางวัล ESG Bond of the Year

ได้รับรางวัลสำหรับการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท จากงาน IFR Asia Awards 2022

ได้รับการรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ห้าดาว” หรือ “ดีเลิศ”

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ติดตามเราได้ผ่าน
linkedin.com/company/btsgroup2022/ twitter.com/btsgroup_th

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน ประจำปี 2566/67

ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
+66(0)2 273 8611 ext. 1515 +66(0)2 273 8610 sustainability@btsgroup.co.th