กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นรากฐานทางปรัชญาในการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เราได้นําหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงกระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้คน ชุมชน และสังคมโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยได้ตั้งหกเป้าหมายหลักตามแนวทางการดำเนินธุรกิจและกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกับการขยายการเติบโตในธุรกิจของเรา ติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5 องศาภายในปี 2593

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เราจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งโดยดําเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเป็นประจํา มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในของเรา ให้บริการที่เป็นเลิศ และดําเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนสร้างการยอมรับในสังคมวงกว้าง

เราจะรักษาระดับการยอมรับของสังคมโดยการให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ เกี่ยวข้อง มอบประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนและจัดให้พนักงานของเรามีสุขภาวะที่ดี เพื่อทําให้เกิดสถานที่ทํางานที่ดีที่สุด

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563/64

สรุปข้อมูลความยั่งยืนบริษัท 2563/64

รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ประเมินการดำเนินงานและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG frameworks) และเรายังได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล แม้ว่าการได้รับการยอมรับและรางวัลต่างๆ จะไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่เรามีความภาคภูมิใจในความพยายามและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในการได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

บีทีเอส กรุ๊ป – บริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

ผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ DJSI (DJSI INDUSTRY LEADER) และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล GOLD CLASS HONOUR

เป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good
Index Series
เป็นสมาชิกดัชนี MSCI และได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนระดับ 'AA' (2564)
ดัชนี CDP ระดับ “B” (2021)
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำปี 2564
The Asset ESG - รางวัลระดับ 'Platinum'
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)
ผลประเมินระดับ "5 ดาว" หรือ "ยอดเยี่ยม" ในด้านธรรมาภิบาล
The Asset Asian Awards 2021 – รางวัล Transport Deal of the Year (ประเทศไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563/64 ของบริษัทฯ หัวข้อ 1.3 รางวัลและความสำเร็จด้านความยั่งยืน

ติดต่อ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายความยั่งยืน

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611 ext. 1515
โทรสาร +66(0)2 273 8610
อีเมล์ sustainability@btsgroup.co.th
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1255244/
Follow us: