อัตราส่วนทางกาเงินที่สำคัญ 2563/64 2562/631 2561/62
(ปรับปรุงใหม่)
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 18.1% 18.4% 12.8%
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 25.2% 25.9% 15.7%
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 9.6% 11.3% 6.6%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 10.8% 18.4% 5.9%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.8% 5.6% 2.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.5% 14.8% 7.2%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.44x 0.68x 0.47x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.49x 1.32x 1.39x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) 1.28x 1.05x 1.03x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) 11.04x 7.35x 7.43x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.51x 4.27x 4.38x
อัตราส่วนต่อหุ้น3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.35 0.65 0.24
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.78 5.32 4.42

1 รวมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
2 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
3 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาสที่ 1
ปี 62/63
ไตรมาสที่ 2
ปี 62/63
ไตรมาสที่ 3
ปี 62/63
ไตรมาสที่ 4
ปี 62/63
ไตรมาสที่ 1
ปี 63/64
ไตรมาสที่ 2
ปี 63/64
ไตรมาสที่ 3
ปี 63/64
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 17.8% 21.0% 19.9% 19.5% 14.2% 17.0% 18.3%
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (%) 25.9% 22.8% 36.4% 16.5% 15.6% 22.6% 30.6%
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) 14.3% 9.4% 19.0% 6.7% 4.5% 7.7% 13.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.6% 10.7% 22.0% 29.6% 4.1% 7.6% 14.1%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.9% 3.3% 3.9% 2.8% 4.7% 4.3% 3.7%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.2% 8.2% 9.5% 7.4% 12.8% 11.8% 9.7%
อัตราส่วนสภาพคล่อง            
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.05x 0.65x 0.66x 0.68x 0.40x 0.37x 0.51x
ความสามารถในการชำระหนี้            
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32x 1.18x 1.11x 1.32x 1.39x 1.57x 1.48x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) 0.82x 0.90x 0.84x 1.05x 1.15x 1.31x 1.21x
อัตรากำไรส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) 6.52x 6.65x 5.80x 7.35x 8.06x 9.64x 11.77x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.90x 4.19x 6.76x 2.30x 2.65x 3.31x 4.08x
อัตราส่วนต่อหุ้น2            
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.10 0.19 0.28 0.03 0.06 0.13
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.49 5.22 5.59 5.32 4.79 4.78 5.55

1 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น