บีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอสซี ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) แต่ปรับแนวโน้มเป็น “negative” จาก “stable” โดยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภาระหนี้ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากโอกาสในการลงทุนในสัญญาสัมปทานใหม่ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือ: A
แนวโน้ม: Negative

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 7,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 9,500 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
ของบีทีเอส กรุ๊ป: 13,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
ของบีทีเอส กรุ๊ป: 8,600 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 13,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือ: A
แนวโน้ม: Negative

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบีทีเอสซี: 22,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
ของบีทีเอสซี: 10,200 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
A / Negative