นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับนี้ ใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่บริษัทตนได้จัดทำขึ้นแยกต่างหากเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคู่ค้า ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับเต็ม ในระบบ Intranet และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เอกสาร