บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปีก่อตั้ง 2511
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ 1 มีนาคม 2534
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BTS
ทุนจดทะเบียน 62,533,050,788.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว* 52,644,524,584.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว* 13,161,131,146 หุ้น
มูลค่าหุ้น 4.0 บาทต่อหุ้น
สิทธิออกเสียงของหุ้น 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC* 4,244,805 หน่วย (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD* 10,311,000 หน่วย (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WE* 18,000,000 หน่วย (ESOP)

*ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 14 - 15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่จดทะเบียน: 0107536000421
เว็บไซต์: www.btsgroup.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66(0)2 009 9000
โทรสาร: +66(0)2 009 9991

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์: +66(0)2 273 8511-5, +66(0)2 273 8611-5
โทรสาร: +66(0)2 273 8610, +66(0)2 273 8616
สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: CompanySecretary@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611-5 ต่อ 1526, 1531
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: ir@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8627, +66(0)2 273 8611-15 ต่อ 1539, 1528
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
สำนักสื่อสารองค์กร อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8511-5 ต่อ 1416 หรือ 1452
โทรสาร: +66(0)2 273 8516
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66(0)2 264 0777
โทรสาร: +66(0)2 264 0789-90
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66(0)2 264 8000
โทรสาร: +66(0)2 657 2222

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ชั้น 16 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66(0)2 633 9088
โทรสาร: +66(0)2 633 9089