บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปีก่อตั้ง 2511
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ 1 มีนาคม 2534
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BTS
ทุนจดทะเบียน* 73,525,194,648.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 52,670,553,848.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 13,167,638,462 หุ้น
มูลค่าหุ้น 4.0 บาทต่อหุ้น
สิทธิออกเสียงของหุ้น 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WE 18,000,000 หน่วย (ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 1,316,161,142 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 2,632,331,938 หน่วย

*ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 14 - 15 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่จดทะเบียน: 0107536000421
เว็บไซต์: www.btsgroup.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2009 9000
โทรสาร: +66 (0) 2009 9991

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5, +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610, +66 (0) 2273 8616
สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล: CompanySecretary@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525 หรือ 1534
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: ir@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1539 หรือ 1529 และ +66 (0) 2273 8623
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
สำนักสื่อสารองค์กร อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5 ต่อ 1452
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2264 0777
โทรสาร: +66 (0) 2264 0789-90
นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2264 8000
โทรสาร: +66 (0) 2657 2222

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ชั้น 16 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2633 9088
โทรสาร: +66 (0) 2633 9089