หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์ คือ “การให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” บริษัทฯ จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ขยายการเติบโตในธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อตกลงปารีส บริษัทฯได้ติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนซึ่งเป็นไปตาม Long-Term Climate Strategy นั่นคือ การเป็นบริษัทที่เป็น Carbon Neutral หรือเป็นบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวสามารถศึกษาได้ที่ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว ภายใต้เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน

กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับความเห็นรับรองเกี่ยวกับการดำเนินตามมาตรฐานจากผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน DNV Business Assurance Australia Pty Ltd. (“DNV”) โดย DNV ได้ให้ความเห็นว่า กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Finance Framework) ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน Sustainability-linked Bond Principles (SLBP) ที่จัดออกโดย International Capital Market Association (ICMA) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรฐาน Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่จัดออกโดย Loan Market Association (LMA)