2567
File Download
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มกราคม 2567
File Download
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 2566/67
ไตรมาสที่ 2 2566/67
ไตรมาสที่ 1 2566/67
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 2566/67
ไตรมาสที่ 2 2566/67
ไตรมาสที่ 1 2566/67
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566/67
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน เมษายน 2566
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มีนาคม 2566
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566/67
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566/67
File Download
รายงานประจำปี 2565/66
งบการเงิน
รายปี 2565/66
ไตรมาสที่ 3 2565/66
ไตรมาสที่ 2 2565/66
ไตรมาสที่ 1 2565/66
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2565/66
ไตรมาสที่ 3 2565/66
ไตรมาสที่ 2 2565/66
ไตรมาสที่ 1 2565/66
เอกสารนำเสนอ
พบปะนักลงทุนรายปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน เมษายน 2565
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มีนาคม 2565
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มกราคม 2565
เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนรายปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565/66 (Clone)
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565/66
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565/66